Gepubliceerd op:

Herziening beoordelingscriteria Leefbaarheidsgelden 2019

Aanleiding

De Vereniging Dorpsbelangen Westerlee ontvangt al enkele jaren een bedrag van de gemeente die ingezet kan worden om de leefbaarheid en de sociale cohesie in ons dorp te versterken. Tot nu toe was er een uniform beoordelingsregiem van € 100,- per aanvraag, ongeacht het aantal deelnemers en met minimale eisen aan het doel waarvoor het werd gebruikt. Ook aan de eisen ten aanzien van zelfwerkzaamheid en een eigen bijdrage werden geen duidelijke criteria gesteld, terwijl die vanuit de gemeente duidelijk zijn geformuleerd. Een en ander heeft er toe geleid dat de beoordelingscriteria opnieuw zijn beoordeeld en vastgesteld in het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen.

Beoordelingscriteria

Vanaf 1 januari 2019 zijn onderstaande beoordelingscriteria van toepassing:

  1. De activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie in Westerlee te vergroten.
  2. Uit de aanvraag dient te blijken dat dat de betrokkenheid van de burgers, en daarmee de burgerparticipatie, wordt verbeterd.
  3. Activiteiten van een buurt, het dorp of wijk in het kader van ontmoeting dienen aantoonbaar te worden uitgevoerd met zelfwerkzaamheid en betaling van een eigen bijdrage van de deelnemers
  4. Een aanvraag dient vóór de start van een activiteit ingediend zijn en te worden uitgevoerd in het jaar van de subsidiebeschikking. Een aanvraag dient dan ook minimaal 6 weken voor uitvoering van de activiteit bij VDW ingediend te zijn.
  5. Bij de aanvraag dient een duidelijke en uitgebreide begroting toegevoegd te worden en aangegeven worden voor welk onderdeel de subsidie bestemd is.

Uitgaande van deze criteria stellen wij dat een aanvraag betrekking moet hebben op:

- een activiteit met als doelstelling de onderlinge contacten te verbeteren; (daarbij dient het duidelijk te zijn hoeveel mensen er aan de activiteit deelnemen)

- dat er zelfwerkzaamheid en cofinanciering wordt verwacht (dus welke inspanning er door de deelnemers geleverd wordt in zowel in geld als in natura)

Noot: Het fonds is niet bedoeld voor de aanschaf van voedsel, etc.

Beoordelingsrichtlijnen

Omdat het thema Leefbaarheid de basis is voor de beoordeling van de aanvragen, zullen de volgende criteria bij particuliere aanvragen aangehouden worden.

  1. De bijdrage dient een ondersteuning voor een breed georganiseerde activiteit te zijn. Dat houdt in dat een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds beschikbaar gesteld kan worden voor bijvoorbeeld de versiering en/of de huur van een springkussen, barbecue of partytent.

Uitgangspunten daarbij zijn:

  1. De “aanvragers” dienen zelf de handen uit de mouwen steken om het een en ander te realiseren.        

Noot: Het huren en laten opzetten van een tent door een verhuurder valt buiten deze regeling. De regeling beoogt namelijk ook een versterking van de sociale cohesie en dat is bij het uitbesteden van werkzaamheden niet aan de orde. 

  1. Er mag geen beperking van deelname zijn. Als er bijvoorbeeld een straat BBQ georganiseerd wordt dan dient iedereen in de straat (in de breedste zin) de gelegenheid te krijgen om aan die straat BBQ deel te nemen. Niemand dus uitgezonderd (geen vriendjes politiek).
  2. De activiteit dient in Westerlee plaats te vinden.
  3. Er wordt geen bijdrage ter beschikking gesteld aan: barbecues en kerstdiners. Het eten voor een gereduceerd tarief valt buiten deze regeling.

Bedrag van toekenning bij een particuliere aanvraag

Indien een particuliere aanvraag aan bovenstaande criteria voldoet zullen de werkelijke indirecte kosten van de activiteit vergoed worden met een maximum van € 100,00 per aanvraag/activiteit.

Indien de particuliere aanvraag een activiteit betreft waaraan het hele dorp deel kan nemen zal het bedrag maximaal € 250,00 zijn. 

Bedrag van toekenning bij een aanvraag door vereniging of stichting

Verenigingen en Stichtingen die actief zijn in Westerlee kunnen ook een aanvraag indienen. Indien  de aanvraag aan de criteria voldoet zal ook hier de bijdrage maximaal € 250,00 zijn.

Noot: In uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur een hoger bedrag worden toegekend.

Toekenning voor activiteit uit Dorpsvisie

Het Leefbaarheidsfonds van VDW kan ook worden ingezet voor activiteiten die worden georganiseerd als uitvloeisel van de Dorpsvisie.

Noot: Indien een bijdrage betreft groter dan € 250,00 dient de aanvraag in eerste instantie bij de gemeente ingediend te worden als “Burgerinitiatief”.

Aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend middels het daarvoor geldende aanvraagformulier dat u hiernaast kunt downloaden. Indien gewenst kan dit formulier tevens worden verkregen worden bij één van de bestuursleden van de vereniging.

Het formulier dient volledig te worden ingevuld en samen met een uitgebreide begroting te worden ingeleverd bij het secretariaat van de vereniging of per mail via dorpsbelangen@westerlee.nl.

Aanvragen die niet voldoen aan de criteria zoals voorgaand vermeld kunnen niet worden gehonoreerd.

Bekijk ook

Officiële stukken jaarvergadering 2022

Officiële stukken jaarvergadering 2022

Hieronder treft u de officiële stukken aan voor de jaarvergadering van de V…

 
Plannen A7-N33

Plannen A7-N33

De provincie Groningen heeft samen met de gemeenten Oldambt, Veendam en Midden G…

 
Actuele onderwerpen

Actuele onderwerpen

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waar het bestuur van de vereniging …