Gepubliceerd op:

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waar het bestuur van de vereniging zich momenteel mee bezig houdt. Maandelijks vergadert het bestuur in de Steunstee, samen met een vertegenwoordiger van de gemeente en Sociaal Werk Oldambt. Indien noodzakelijk worden externe partijen uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten of ter bespreking van een onderwerp.

De Vereniging Dorpsbelangen is vertegenwoordigd in het Dorpen- en Wijkenoverleg van de gemeente Oldambt. In dit overleg worden onderwerpen op elkaar afgestemd waar alle dorpen en wijken mee te maken hebben. Zo nodig wordt er als één geheel naar buiten getreden richting de gemeente.

Daarnaast is de Vereniging Dorpsbelangen vertegenwoordigd in de DorpenAlliantie. De DorpenAlliantie maakt zich o.a. sterk voor een compensatieregeling met de projectontwikkelaars van het Windpark N33. We proberen dit samen met omliggende gemeenten te bereiken. Van de Provincie (gedeputeerde Homan) hoeven we geen geld te verwachten heeft zij al aangegeven.

Voor het behoud van de leefbaarheid van Westerlee houden wij ons momenteel met de volgende onderwerpen bezig:

Inzet voor het oplossen van de zogenaamde 'witte vlekken'

Westerlee kent 35 van deze witte vlekken. Witte vlekken zijn locaties die meer dan 200 meter van een brandkraan af liggen en waarbij de brandweer beperkte middelen heeft om een brand te blussen. Deze locaties bevinden zich aan de Veenweg, Engelkeslaan, Emergoweg, DH Vinkersweg, Kolkenweg en Tonkesoordlaan. Via de politiek in de gemeente Oldambt proberen we een oplossing voor deze witte vlekken te bewerkstelligen.

Volgen van de ontwikkelingen mbt de zoutwinning en de stikstofopslag aan de Tranendallaan/Napels West

Nouryon wil de zoutwinning in het gebied ten oosten van Westerlee thv de Tranendallaan met 25% uitbreiden. Daarnaast werkt de Gasunie aan het uitbreiden van de capaciteit van de stikstofopslag een de Napels West. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet. Informatie hieromtrent wordt gedeeld via de Westerlink, het Digtitale Dorpsplein en de facebookpagina van de vereniging.

Opzetten van een Digitaal Dorpsplein

Eén van de mogelijkheden om de leefbaarheid in Westerlee op niveau te houden is een platform op internet waar alle verenigingen en andere organisaties hun berichten en activiteiten kunnen delen. Veel verenigingen hebben een eigen website en facebook pagina. Met deze middelen worden alleen de eigen leden bereikt. Met het Digitale Dorpsplein proberen we deze informatie voor alle Westerleeërs beschikbaar te maken.

Naast een toepassing voor de eigen verenigingen biedt het Digitale Dorpsplein ook informatie over de school, peuter- en kinderopvang, zorg en welzijn, wonen en een ondernemersplein voor alles wat met Westerlee te maken heeft. Ook aan recreatie en toerisme is gedacht en biedt het ook aan gasten van Westerlee de nodige informatie.

Ondersteuning bij het oprichten van een Energie Coöperatie in de gemeente Oldambt

Het bestuur particpeert actief in het initiatief om een lokale energie coöperatie op te richten. Totdat de Energie Coöperatie definitief is opgericht wordt meegedacht over de invulling ervan.

Ontwikkeling mbt zonneweides rondom Westerlee

De afgelopen jaren zijn wij door diverse projectontwikkelaars, al dan niet vergezeld van lokale agrariërs, benaderd die plannen hebben om rondom Westerlee een zonneweide te realiseren. De directe nabijheid van het Tennet station in Meeden maakt dat ons dorp een aantrekkelijke vestigingslocatie biedt voor een dergelijke voorziening. Omdat de gemeente Oldambt nog geen beleid heeft vastgesteld omtrent de inpassing van windmolens en zonneparken verwijzen wij deze projectontwikkelaars stevast terug naar de gemeente. Wel heeft het bestuur van de vereniging een visie opgesteld waarbij wij de voorwaarden aangeven waaronder zonneweides en kleine windmolens in beperkte mate gerealiseerd kunnen worden. Volgens het bestuur moeten dergelijke voorzieningen passen in de omgeving. Voor zonne-energie dient de zogenaamde zonneladder te worden toegepast: 1) zonnepanelen op daken, 2) zonnepanelen op onrendabele terreinen, 3) zonnepanelen op landbouwgronden. Wie geïnteresseerd is in onze visie kan deze opvragen bij het secretariaat.

Regionale Energie Strategie Groningen (RES)

Het bestuur van de vereniging dorpsbelangen heeft in 2017 een actieve bijdrage geleverd aan de zogenaamde 'dialoogtafels', waar de randvoorwaarden voor de energietransitie in onze provincie aan zou moeten voldoen. Kernwaarden die toen zijn geformuleerd zijn: Eerlijk, Eigen en Effinciënt, met daarbij de aantekening dat er voldoende inspraak moet zijn voor inwoners en dat met name jongeren bij het proces moeten worden betrokken.

Vanaf dat moment is het stil gebleven vanuit de provincie, tot dit voorjaar. Toen werd er aan alle gemeenten gevraagd om aan te geven hoeveel duurzame energie er in de provincie opgewekt kan worden. Zonder enige vorm van inspraak is voorbij gegaan aan de eerder gedane toezegging om inspraak en het creeëren van draagvlak voor de opwekking van duurzame energie.Het lijkt erop dat de provincie een bod aan de regering gaat uitbrengen die ver uitgaat boven het aandeel wat van de provincie wordt gevraagd. Mevrouw Homan wil graag van onze provincie het 'stopcontact' van Nederland maken. Dit kan alleen worden gerealiseerd als in onze provincie heel veel windmolens worden geplaatst en zonneweides aangelegd. De verwachting is dat dat ten koste gaat van het open landschap waar we zo trots op zijn en het toerisme.

Dorpsbelangen Westerlee verzet zich tegen deze aanpak en probeert de politiek te bewegen om tegen deze plannen te stemmen.

Realisatie Dorpsvisie 2017-2025

In 2017 heeft het bestuur van de vereniging een nieuwe dorpsvisie vastgesteld, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de inwoners van Westerlee. Op een sub-pagina van onze site kunt u deze dorpsvisie inzien.

Het opzetten van een Energie Coóperatie is één van de actiepunten uit het thema "duurzame energie". 

Daarnaast heeft het bestuur in 2019 een start gemaakt om verenigingen in Westerlee meer te laten samenwerken. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van 'kennismaken' en waar iedereen mee bezig is. Uit dit overleg bleek dat er veel overeenkomsten zijn in de problemen waar men tegenaan loopt. Een vervolg hierop staat gepland voor 2020. Hier is in verband met de corona-crisis nog geen invulling aan gegeven.

Verkeersveligheid staat met enige regelmaat op de agenda van het bestuur. Veel inwoners klagen over het feit dat er te hard wordt gereden, met name op de Hoofdweg, Veenweg en Tranendallaan. Met behulp van snelheidsdisplay's proberen we inzicht te krijgen in de snelheden en tijdstippen waarop er te hard gereden wordt. Deze gegevens worden gedeeld met de politie en proberen daar acties op uit te zetten.

Schouw met gemeente, politie en Acantus

Eén keer per 2 jaar wordt er een schouw in ons dorp gehouden, waarbij de gemeente, de politie en woningcorporatie Acantus aanwezig is. Tijdens deze schouw maken we duidelijk waar wij als inwoners tegenaan lopen waar het gaat om leefbaarheid, verkeersveiligheid, woongenot en andere zaken waar wij graag een oplossing voor zien. Vaak wordt er aansluitend op een schouw een dorpsbijeenkomst georganiseerd met de aanwezigen van de schouw, de burgemeester of wethouder en andere (politieke) vertegenwoordigers.

De schouw van 2020 stond gepland in maart, maar is door de corona-crisis doorgeschoven naar een later tijdstip. Ook voor een dorpsbijeenkomst is nog geen datum gepland.

Jaarvergadering van de vereniging

Eén keer per jaar legt het bestuur van de vereniging verantwoording af aan de leden tijdens een jaarvergadering. Tevens wordt dan van de gelegenheid gebruik gemaakt om de inwoners van Westerlee op de hoogte te brengen van actuele zaken.

Voor 2020 stond de jaarvergadering gepland voor 13 mei. Door de corona-crisis is deze voorlopig komen te vervallen. Wellicht dat de vergadering na de zomervakantie georganiseerd kan worden.

Vertegenwoordiging Westerlee bij gemeente

De gemeente heeft een convenant afgesloten met de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee (VDW). Daarin staat vermeld dat de gemeente VDW ziet als vertegenwoordiger van ons dorp als het gaat om de leefbaarheid. VDW vertegenwoordigt geen individuele inwoners en/of bedrijven, maar kan deze wel adviseren als het gaat om leefbaarheidsvraagstukken naar (overheid)instanties.

 

Officiële stukken jaarvergadering 2022

Officiële stukken jaarvergadering 2022

Hieronder treft u de officiële stukken aan voor de jaarvergadering van de V…

 
Plannen A7-N33

Plannen A7-N33

De provincie Groningen heeft samen met de gemeenten Oldambt, Veendam en Midden G…